Sakrament małżeństwa

Najważniejsze informacje dla narzeczonych:

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej /narzeczonej lub narzeczonego/ około 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające, że między narzeczonymi nie zachodzą przeszkody prawne do zawarcia kontraktu cywilnego (zaświadczenie JEST WAŻNE 3 MIESIĄCE). 
  2. Świadectwo chrztu „DO ŚLUBU” (Inaczej metryka chrztu . Świadectwo znajduje się w parafii, w której katolik został ochrzczony. JEST WAŻNE 3 MIESIĄCE). 
  3. Świadectwo bierzmowania (zazwyczaj jest wpisane na świadectwie chrztu, ale jeśli nie ma tam adnotacji, to trzeba je uzyskać w parafii, której narzeczona/ny przyjął ten sakrament).  
  4. Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  5. Dowody osobiste w celu stwierdzenia tożsamości. 

Po spisaniu protokołu, narzeczeni otrzymują:

  1. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi (jeśli jedna ze stron jest z innej parafii). 
  2. Kartki do spowiedzi (Nie należy jej podpisywać. Przystępując do spowiedzi, proszę się przedstawić księdzu mówiąc: Jest to moja pierwsza / druga/ spowiedź przedślubna, wyznać grzechy i po spowiedzi podać księdzu dyskretnie kartkę).

Po spisaniu protokołu przedślubnego a przed zawarciem małżeństwa narzeczeni powinni:

  1. Uczestniczyć w naukach przedślubnych w Poradni Rodzinnej (o ile jeszcze nie uczestniczyli). 
  2. Przystąpić do sakramentu pokuty (przynajmniej dwa razy od dnia zapowiedzi, a koniecznie DZIEŃ przed ślubem).
  3. Dołączyć do protokołu świadectwo wygłoszenia zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii) z adnotacją o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Jest to sakrament w którym Chrystus konsekruje narzeczonych na szafarzy wzajemnej miłości i czyni ich współpracownikami Boga w wielkim dziele przekazywania życia. Sakrament Małżeństwa mogą przyjąć osoby ochrzczone, pełnoletnie, narzeczony – lat 18, narzeczona lat – 18, wolne od przeszkód małżeńskich, kontrakt cywilny nie utożsamia się ze ślubem kościelnym – Sakramentem i dlatego wierzącym nie daje prawa do życia małżeńskiego.